บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มสด.

IMG_0959_resize

ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มสด. สรุปวาระสำคัญ ดังนี้ สรุปข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน รายงานความก้าวหน้าของฝ่ายต่างๆ พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (เพิ่มเติม) ผลการพิจารณาการประมินคุณภาพวารสาร (TCI)  เรื่องสืบเนื่อง การพิจาณาTemplate การเขียนบทความ  ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัย มสด.

Blog Attachment

Leave us a Comment