ดร. สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย ผศ. ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ รศ.ดร. ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด. ให้การต้อนรับ ดร. สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ห้อง 304 ชั้น 3 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

IMG_0614_resize

ผศ. ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ รศ.ดร. ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด. ให้การต้อนรับ ดร. สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education)  เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ห้อง 304 ชั้น 3 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Blog Attachment

Leave us a Comment