ผศ. ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานการประชุม ครั้งที่ 5/2562

IMG_0549_resize

ผศ. ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 โดยมี คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการหลักสูตรฯ เข้าร่วมประชุม สรุปวาระสำคัญ ดังนี้ 1. แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2. อาจารย์ที่ได้รับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐาน  วิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) 3. สรุปรายงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ของหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 4. รายงานการดำเนินงานหลักสูตร และฝ่ายงาน 5. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 และ 6. การพิจารณาหลักสูตรใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 17 ตุลาคม 62  เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 405 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Blog Attachment

Leave us a Comment