การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๕ บัณฑิตวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ที่ได้รับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐาน  วิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) (คณบดี)

๑.๒ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๘(๔๒)/๒๕๖๒ (คณบดี)

๑.๓ สรุปรายงานการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง ความรู้เรื่องทฤษฎีและแนวปฏิบัติด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการที่เป็นปัจจุบัน (The International Symposium on Special Education in ASEAN: Update Theory and Practice) (คณบดี)

๑.๔ รายงานการดำเนินงานหลักสูตร และฝ่ายงาน
  ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ประธานหลักสูตร)
  ๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา (ผู้แทนหลักสูตร)
  ๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (ประธานหลักสูตร)
  ๔. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา  (ผู้แทนหลักสูตร)
  ๕. ฝ่ายงานวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต (ประธานฝ่ายงาน)
  ๖. ฝ่ายงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย (ประธานฝ่ายงาน)

Blog Attachment

Leave us a Comment