บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ จัดอบรมโครงการ “หลักสูตรกลยุทธ์การขับเคลื่อนงาน บริการในยุคไทยแลนด์ 4.0” รุ่นที่ 2

11_resize

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมหัวข้อ “หลักสูตรกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดย ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปิดการอบรม ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. เทวา คำปาเชื้อ อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศ.กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ เป็นวิทยาการบรรยาย  เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ ห้องกุมาริกา ชั้น 2 โรงแรมสวนดุสิตเพล

Blog Attachment

Leave us a Comment