บัณฑิตวิทยาลัย จัดคลีนิควิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

IMG_0453_resize

ดร. มลิวัลย์  ธรรมแสง  เป็นประธาน การจัดคลีนิควิทยานิพนธ์ ร่วมกับ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรฯ จัดทำคลีนิกเพื่อติดตามนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการจัดทำวิทยานิพนธ์ ให้คำแนะนำและแก้ไขวิทยานิพนธ์ ให้สอบปกป้องแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2562 วันที่ 20 กรกฎาคม  2562 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 307 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Blog Attachment

Leave us a Comment