บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.2)

IMG_0416_resize

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับคณะทำงานหลักสูตรใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.2) โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ เป็นวิทยาการ บรรยาย แนวปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงระดับบัณฑิต วันที่ 19 กรกฎาคม  2562 เวลา 10.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 306 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Blog Attachment

Leave us a Comment