บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

68821_resize

ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร. ชาติชาย มหาคีตะ รองคณบดี คณาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ  ผศ. ดร. กันต์ฤทัย คลังพหล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเปิดหลักสูตร การปิดหลักสูตร การจัดทำวารสาร การควบคุมการจัดทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จลุล่วง การบริหารงานบุคลากร ทั้งนี้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้รับความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ณ ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น.

Blog Attachment

Leave us a Comment