บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานปัจฉิมนิเทศสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

60f47c7a-0c8f-4779-8316-23aef6e19f7a_resize

ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานจัดงาน ปัจฉิมนิเทศสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ประจำปีการศึกษา  2560  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ครองคน ครองตน ครองงาน…ผู้นำในยุคดิจิทัล และได้รับเกียรติ จาก รศ.  ดร. โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต อดีตประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ดร. ปาริชาติ นิติมานพ อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากร ร่วมงาน ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30-21.00 น.

Blog Attachment

Leave us a Comment