บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ผศ. ธาตรี มหันตรัตน์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

482451_resize

ผศ. ธาตรี  มหันตรัตน์ เรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยวนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวารอย่างยั่งยืน”  ได้รับเกียรติจาก

รศ. ดร. โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต เป็นประธาน ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ และ

ผศ. ดร.นิฤมน  รัตนะรัต  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ผศ. ดร. จันทร์แรม  เรือนแป้น

เป็นอาจารย์ปรึกษาหลัก ผศ.ดร. อาภาศิริ  สุวรรณานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30-11.30 น.  ณ ห้อง 306 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มสด.

โดยคณะอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะเป็นอย่างดีทั้งนี้หลักสูตรฯ

Blog Attachment

Leave us a Comment