ประชุมคณะกรรมการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

IMG_9867_resize

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย อาจารย์ยุทธภูมิ ภู่ไพบูลย์ ประธานที่ประชุม ร่วมด้วย ผศ.ดร. จันทร์แรม เรือนแป้น และคณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานและมาตรฐานห้องสมุด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบริการ 3 ขั้น 2  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Blog Attachment

Leave us a Comment