บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562

IMG_9570_resize

ผศ. ดร. ชาติชาย มหาคีตะ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2562 โดยมี คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการหลักสูตรฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 405 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Blog Attachment

Leave us a Comment