บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม รุ่นที่ 3

IMG_9713_resize

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา  การบริหารงานยุติธรรมและสังคม  รุ่นที่ 3 นายปัณณธร  หอมบุญมา เรื่อง “รูปแบบการป้องกันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กรณีการร่วมกันฉ้อโกงประชาชนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่” ได้รับเกียรติจาก ศ.พล ต.ต.หญิง ดร. พัชรา สินลอยมา เป็นประธาน ศ. พล ต.ต. ดร. จักรพงษ์  วิวัฒน์วานิช และ ศ. พล ต.ท.หญิง ดร. นัยนา  เกิดวิชัย  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ. ดร. จินตนา  ตันสุวรรณนนท์ อาจารย์ปรึกษาหลัก ผศ. ดร.อาภาศิริ  สุวรรณานนท์ เป็นที่ปรึกษาร่วม  ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 308 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment