บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

IMG_9639_resize

ร.ต.อ. สำราญ สุดจิตร เรื่อง “มาตราการการป้องกันอาชญากรรมที่มีต่อนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต” ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต  เป็นประธาน และ ศ.พ.ต.ต. ดร.จักรพง์ วิวัฒน์วานิช และ พ.ต.ท. ดร. พงษ์ธร  ธัญญสิริ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ดร. เพ็ญศรี  พัทธ์วิวัฒนศิริ อาจารย์ปรึกษาหลัก ผศ.ดร. ชาติชาย  มหาคีตะ เป็นที่ปรึกษาร่วมในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น.  ณ ห้อง 306 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตทั้งนี้หลักสูตรฯ จึงขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่าน การสอบในครั้งนี้

Blog Attachment

Leave us a Comment