ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรม หลักสูตรกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0

IMG_9631_resize

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561  เวลา 10.00-12.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ เป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานฯ เพื่อติดตามความพร้อมของทุกฝ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง  กลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0”   ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment