คลีนิควิจัยดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

IMG_9537_resize

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดคลีนิควิจัยดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน ร่วมด้วย อาจารย์และนักศึกษา จัดคลีนิควิจัยดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำวิจัยดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา รุ่นที่ 3 วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้อง 307 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

Blog Attachment

Leave us a Comment