จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytic & Power BI “

IMG_9501_resize

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง  “การวิเคราะห์ข้อมูล Data  Analytic & Power BI ” ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปิดงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง  “การวิเคราะห์ข้อมูล Data  Analytic & Power BI ” โดย คุณณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์บัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากร ให้แก่อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในการทำงานต่อไป วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment