ประชุมคณะกรรมการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2562

IMG_9465_resize

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2562 อาจารย์ยุทธภูมิ ภู่ไพบูลย์ ประธานที่ประชุม ร่วมด้วย ผศ.ดร. จันทร์แรม เรือนแป้น และคณะกรรมการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน และปรับปรุงห้องสมุดให้ได้ตามมาตรฐาน วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบริการ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Blog Attachment

Leave us a Comment