ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6/2561

IMG_9383_resize

ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ บรรณาธิการ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุมวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานฯ สรุปวาระการประชุม เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การตีพิมพ์บทความนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ในวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย การพิจารณาบทความก่อนนำส่งผู้ทรงคุณวุฒิและติดตามความก้าวหน้าของแต่ละฝ่ายงาน และแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษาภายนอกลงตีพิมพ์บทความในวารสารฯ ปี 2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Blog Attachment

Leave us a Comment