กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เบิกจ่ายอย่างไรให้ถูกต้อง”

IMG_9357_resize

บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเกียตริจาก คุณมนต์นัทธ์ นาคนิยม หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน  และ คุณเพิ่มทรัพย์ หิรัญสาย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มาเป็นวิทยากร เรื่อง “เบิกจ่ายอย่างไรให้ถูกต้อง” ให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการการเบิกจ่ายงบประมาณ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ให้กับบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 -13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Blog Attachment

Leave us a Comment