ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561

IMG_9325_resize

ผศ. ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน  จัดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2561 โดยมี คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการหลักสูตรฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.   ณ ห้อง 405 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Blog Attachment

Leave us a Comment