ประชุมคณะกรรมการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการมาตรฐานรูปแบบ และตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ

IMG_9298_resize

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุมวิทยบริการ 1 ชั้น 2  บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการมาตรฐานรูปแบบ และตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ โดย อาจารย์ยุทธภูมิ ภู่ไพบูลย์ ประธานที่ประชุม ร่วมด้วย ผศ.ดร. จันทร์แรม เรือนแป้น และคณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานและมาตรฐานห้องสมุด และเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานด้านมาตรฐานรูปแบบและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานการวิจัย และผลงานทางวิชาการ

Blog Attachment

Leave us a Comment