สอบปกป้องวิทยานิพนธ์หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจบริการ

img_5448_resize

สอบปกป้องวิทยานิพนธ์หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจบริการ

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจบริการ จัดสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ให้กับ นางสาวนิอัสรา เจ๊ะอูเซ็ง นางสาวทิพาภัสสร์ คล้ายจันทร์ และ นายศุภกิจ ภาวิไล (รุ่นที่ 2) เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีคณะกรรมการผู้คุณวุฒิจากภายนอกและภายใน พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา
Blog Attachment

Leave us a Comment