การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลพื้นฐาน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ครั้งที่ 8

IMG_9296

ผศ.ดร. ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ เป็นประธาน ในการประชุม  การติดตามความคืบหน้าในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานฯ วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment