ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลพื้นฐาน หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการเมือง

IMG_9280_resize

รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน เป็นประธาน ในการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากฎหมายและการเมือง และคณะกรรมการดำเนินงานฯ วันที่ 3 ตุลาคม 2561  เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment