การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลพื้นฐานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ครั้งที่ 7

IMG_9258

ผศ.ดร. ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ เป็นประธาน ในการประชุม  การติดตามความคืบหน้าในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานฯ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment