การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลพื้นฐาน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ครั้งที่ 6

IMG_9246_resize

ผศ.ดร. ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ เป็นประธาน ในการประชุม  การติดตามความคืบหน้าในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานฯ วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment