บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

o08f28e0377b70fd6119077ef8083ce13_4620693218533778661_180828_0035

บัณฑิตวิทยาลัย จัดตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.จุรีวรรณ มณีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประธานกรรมการภายนอก กรรมการภายใน ได้แก่ ผศ.ดร. จิรานุช โสภา กรรมการ ดร.วีณัฐ สกุลหอม กรรมการ และ นางนวลปราง  รักษาภักดี เป็นเลขานุการ ณ ห้อง 308 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment