การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลพื้นฐาน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ ครั้งที่ 7

IMG_9106

ผศ.ดร. ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ เป็นประธาน ในการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานจัดทำข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิต ครั้งที่ 7 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ และคณะกรรมการดำเนินงานฯ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Blog Attachment

Leave us a Comment