จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลพื้นฐาน หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการเมือง ครั้งที่ 3

5543

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลพื้นฐาน หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการเมือง ครั้งที่ 3 โดยมี รศ.ดร. รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน เป็นประธาน ในการประชุม การดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการเมือง และคณะกรรมการดำเนินงานฯ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment