คณะทำงานวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ศึกษาดูงานวารสารวิจัย มสด. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2

คณะทำงานวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ศึกษาดูงานวารสารวิจัย มสด. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย  ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและบรรณาธิการ และคณะกรรมการดำเนินงานฯ ได้เข้าศึกษาดูงานวารสารวิจัย มสด. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา  ร่วมหารือ ประเด็น การนำเสนอการดำเนินงานวารสารวิจัย มสด. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพิจารณาวารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่   TCI ฐาน 1 ” การบริหารจัดการงานทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินเงินวารสาร ปัญหาที่พบในการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไข วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุม  KM 1208/1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment