ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2561

IMG_9249_resize

ผศ.ดร. ชาติชาย มหาคีตะ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุมวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานฯ สรุปวาระการประชุม เรื่องสืบเนื่อง ศึกษาดูงานวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รายงานผลโครงการอบรมการบริหารเว็ปไซต์วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต และติดตามความก้าวหน้าของแต่ละฝ่ายงาน  วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Blog Attachment

Leave us a Comment