บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา

IMG_8981

บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา จัดตรวจประกันคุณภาพ ประจำปี 2560 นำโดย ดร. มานิต บุญประเสริฐ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร. วราพร ลักษณลม้าย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร. วีณัฐ สกุลหอม กรรมการทรงคุณวุฒิภายใน   และนางสาวพุฒิพัสส์ สุขทรรศนีย์ เลขานุการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Blog Attachment

Leave us a Comment