หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

1_resize

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

ผศ.ดร. จินตนา  ตันสุวรรณนนท์ เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตรปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ศ. พลตำรวจโท ดร. นัยนา  เกิดวิชัย อาจารย์ประจำ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นประธาน ผศ.ดร. สมเกียรติ  วรปัญญาอนันต์  อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร. อานุภาพ  รักษ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน นางสาวราตรี ช่างทำร่อง เลขานุการ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Blog Attachment

Leave us a Comment