หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ รับการตรวจประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560

P1020184_resize

ดร. มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตรปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. มานิต บุญประเสริฐ อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ.ดร. วราพร ลักษณลม้าย มหาวิทยาลัยรังสิต ดร. สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางสาวนาฎยา ตะลี เลขานุการ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้อง 306  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Blog Attachment

Leave us a Comment