การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

SAR-370×277

เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีศึกษา 2561

องค์ประกอบที่ 1
     * ตัวชี้วัดที่ 1.1 การผลิตบัณฑิต
        - หลักสูตรศึกษาศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา
        - หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญวิทยา บริหารงานยุติธรรมและสังคม
        - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
        - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาาวิชาการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา
     * ตัวชี้วัดที่ 1.2     อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
     * ตัวชี้วัดที่ 1.3     อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

องค์ประกอบที่ 2
     * ตัวชี้วัดที่ 2.1      ระบบและกลไกการบริหาร และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

- บฑว. 2.1.1.1 - บฑว. 2.1.2.1 - บฑว. 2.1.3.1 - บฑว. 2.1.4.1 - บฑว. 2.1.5.1 - บฑว. 2.1.6.1
- บฑว. 2.1.1.2 - บฑว. 2.1.2.2     - บฑว. 2.1.5.2  
- บฑว. 2.1.1.3
(1)  ,  (2)
- บฑว. 2.1.2.3        

     * ตัวชี้วัดที่ 2.2      เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
         1. ดร. ขวัญฤทัย ศิริพัฒนโกศล
         2. ดร. บูชิตา สังข์แก้ว
         3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์
         4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์
         5. ดร. องค์อร สงวนญาติ
        6. ดร. องค์อร สงวนญาติ
        7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ และ รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ เสรีรัตน์
        8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ และ รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ เสรีรัตน์
        9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ และ รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ เสรีรัตน์
        10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์
        11. รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ เสรีรัตน์
        12. รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ เสรีรัตน์
        13. ดร. ปีนณ์ฬยาข์ ฒิตสุนทโรทยาน
     * ตัวชี้วัดที่ 2.3      ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
          ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ (Proceeding)
              1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย มหาคีตะ
          วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
              1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ตันสุวรรณนนท์
              2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งนภา ตั้งจิตเจริญกุล
              3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งนภา ตั้งจิตเจริญกุล
          วารสารวิชาการระดับวิชาการนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. ค่าน้ำหนัก 0.08
              1.  รองศาสตราจารย์ ดร. ประกฤติ พูลพัฒน์
              2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์
              3. ดร. มลิวัลย์ ธรรมแสง
          ผลงานวิจัยที่ว่าจ้างจากหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
              1. ดร. ขวัญฤทัย ศิริพัฒนโกศล
              2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์
              3. รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ เสรีรัตน์
          หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ขอตำแหน่งทางวิชาการ
              1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย มหาคีตะ

องค์ประกอบที่ 3
     * ตัวชี้วัดที่ 3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม

- บฑว. 3.1.1.1 
(1) (2) (3) (4)
- บฑว. 3.1.2.1 - บฑว. 3.1.3.1 - บฑว. 3.1.4.1
(1) (2) (3) (4)
- บฑว. 3.1.5.1 - บฑว. 3.1.6.1
- บฑว. 3.1.1.2 - บฑว. 3.1.2.2 - บฑว. 3.1.3.2 - บฑว. 3.1.4.2   - บฑว. 3.1.6.2
- บฑว. 3.1.1.3 - บฑว. 3.1.2.3   - บฑว. 3.1.4.3   - บฑว. 3.1.6.3
  - บฑว. 3.1.2.4        
  - บฑว. 3.1.2.5        

องค์ประกอบที่ 4
     * ตัวชี้วัดที่ 4.1  ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

- บฑว. 4.1.1.1 - บฑว. 4.1.2.1 - บฑว. 4.1.3.1 - บฑว. 4.1.4.1 - บฑว 4.1.5.1 - บฑว. 4.1.6.1
  - บฑว. 4.1.2.2 - บฑว. 4.1.3.2 - บฑว. 4.1.4.2    
  - บฑว. 4.1.2.3 - บฑว. 4.1.3.3
(1)  ,  (2)
     
  - บฑว. 4.1.2.4
(1)  ,   (2)
       

องค์ประกอบที่ 5 
     * ตัวชี้วัดที่ 5.1    การบริหารจัดการ

- บฑว. 5.1.1.1 - บฑว. 5.1.2.1 - บฑว. 5.1.3.1 - บฑว. 5.1.4.1 - บฑว. 5.1.5.1 - บฑว. 5.1.6.1 - บฑว. 5.1.7.1
- บฑว. 5.1.1.2 - บฑว. 5.1.2.2 - บฑว. 5.1.3.2 - บฑว. 5.1.4.2 - บฑว. 5.1.5.2 - บฑว. 5.1.6.2
(1)  ,  (2)
- บฑว. 5.1.7.2
(1)  ,  (2)  ,  (3)
- บฑว. 5.1.1.3 - บฑว. 5.1.2.3 - บฑว. 5.1.3.3 - บฑว. 5.1.4.3   - บฑว. 5.1.6.3
(1) (2) (3) (4) (5)
- บฑว. 5.1.7.3
- บฑว. 5.1.1.4 - บฑว. 5.1.2.4 - บฑว. 5.1.3.4 - บฑว. 5.1.4.4   - บฑว. 5.1.6.4
(1) (2)
- บฑว. 5.1.7.4
(1)  ,  (2)
- บฑว. 5.1.1.5 - บฑว. 5.1.2.5 - บฑว. 5.1.3.5 - บฑว. 5.1.4.5   - บฑว. 5.1.6.5
(1)  ,  (2)
- บฑว. 5.1.7.5
- บฑว. 5.1.1.6 - บฑว. 5.1.2.6       - บฑว. 5.1.6.6
(1)  ,  (2)
- บฑว. 5.1.7.6
- บฑว. 5.1.1.7         - บฑว. 5.1.6.7
(1) (2) (3) (4) (5)
 
- บฑว. 5.1.1.8         (6) (7) (8) (9) (10)  

     * ตัวชี้วัดที่ 5.2   ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

- บฑว. 5.2.1.1 - บฑว. 5.2.2.1  - บฑว. 5.2.3.1  (1) (2) - บฑว. 5.2.4.1 - บฑว. 5.2.5.1 - บฑว. 5.2.6.1
- บฑว. 5.2.1.2  - บฑว. 5.2.2.2  (1)  ,  (2) - บฑว. 5.2.3.2 (1)  ,  (2) - บฑว. 5.2.4.2    
- บฑว. 5.2.1.3 - บฑว. 5.2.2.3  - บฑว. 5.2.3.3 (1)(2)      
- บฑว. 5.2.1.4          

 

Blog Attachment

Leave us a Comment