บัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ซึ่งนำโดย ดร. สุวมาลย์ ม่วงประเสิรฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำบัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ถนนสุโขทัย

Blog Attachment

Leave us a Comment