อบรมโครงการ “หลักสูตรกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0”

420274_resize

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมหัวข้อ “หลักสูตรกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดย รศ.ดร. ประกฤติ พูลพัฒน์ ที่ปรึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เปิดการอบรม ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. เทวา คำปาเชื้อ อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศ.กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ และ คุณลินดา ตันติวิริยะกุล Vice President บริษัท Krungthai Card Public Company Limited เป็นวิทยาการบรรยาย  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Blog Attachment

Leave us a Comment