บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง ที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการศึกษา

Picture1_resize

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย  ตั้งอุทัยเรือง ที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ สาขาการศึกษา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย มหาคีตะ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบกระเช้าแสดงความยินดี

Leave us a Comment