บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

IMG_9668_resize

นางสาวปารณีย์ วรสิทธิ์จิตติ เรื่อง “รูปแบบการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเพศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร” ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. สุณีย์  กัลยะจิตร เป็นประธาน รศ. ดร. โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต และ พ.ต.ท. ดร. พงษ์ธร  ธัญญสิริ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ผศ.ดร. ชาติชาย  มหาคีตะ อาจารย์ปรึกษาหลัก ผศ. ดร.อาภาศิริ  สุวรรณานนท์ เป็นที่ปรึกษาร่วม ในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น.  ณ ห้อง 306 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยคณะอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะเป็นอย่างดี ทั้งนี้หลักสูตรฯ จึงขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่าน PD อย่างยอดเยี่ยม (Pass with distinction) การสอบในครั้งนี้

Blog Attachment

Leave us a Comment