ผู้เขียนบทความที่สนใจจะตีพิมพ์บทความกับทางวารสาร ทางวารสารแนะนำให้ผู้เขียนทำรู้จักวารสารโดยอ่านหน้า เกี่ยวกับวารสาร เพื่อเข้าใจนโยบายของวารสาร และทำความเข้าใจ การส่งบทความ และผู้เขียนต้อง ลงทะเบียน กับทางวารสารก่อนที่จะส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ ถ้าผู้เขียนลงทะเบียนแล้วกรุณา ล็อคอิน เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์