[1]
ชุติกาโมย., กาพย์กลอนเหมาเจ๋อตุง, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 243 - 245,  .