[1]
17-1น., นโยบายและการดำเนินงานจัดพิมพ์วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 17, ฉบับที่ 1, ม.ค. 2021.