[1]
เขจรนันทน์ณ., รัตนสิทธิ์ศ., จินดาเรืองเ., และ เขจรนันทน์ร., GRIT: The Power of Passion and Perseverance (2016), วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 16, ฉบับที่ 3, ก.ย. 2020.