[1]
วารสารวิชาการก., กองบรรณาธิการ, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 16, ฉบับที่ 3, ก.ย. 2020.