[1]
วารสารวิชาการบ., บทบรรณาธิการ, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 15, ฉบับที่ 3, ต.ค. 2019.