[1]
โพธิ์ทองส. และ อัญชลีวิทยกุลว., การใช้การสอนแบบการเล่าเรื่องเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 14, ฉบับที่ 2, น. 145-154, ก.ค. 2018.