[1]
หงษ์วิเศษส., นาคปฐมป., พิชญะเดชอนันต์ก., และ พิมลจินดาธ., การส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์: ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และปัจจัยทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 231-248,  .