[1]
ห้วยกรดวัฒนาว. และ สินลอยมาพ., แนวทางการพัฒนาการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 16, ฉบับที่ 3, ก.ย. 2020.