[1]
อรุณแสงทองอ. และ สินลอยมาพ., การศึกษาเปรียบเทียบการปรากฏขึ้นของรอยลายนิ้วมือแฝงบนเครื่องหนังด้วยวิธีการซุปเปอร์กลู, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 135-154,  .